Ako sa stať prijímateľom sociálnej služby

Postup pri prijímaní prijímateľa sociálnej služby do zariadenia pre seniorov  je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov.

Naše zariadenie poskytuje sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa zákona 448/2008 o sociálnych službách.

V prípade záujmu o poskytovanie sociálnych služieb v našom zariadení je potrebné nám doručiť vyplnenú žiadosť (viď príloha),

Postup pri prijímaní prijímateľa sociálnej služby do zariadenia vám môžeme upresniť aj telefonicky alebo mailom.

 
PRÍLOHY: