Výročná správa

www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/623018 


finstat.sk/36096881/zavierka

 

DD Oáza staroby, n.o., ako poskytovateľ sociálnych služieb, je podľa § 72 ods. 20 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991/ Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnych službách") povinný zverejniť priemerné ekonomicky oprávnené náklady:

 

Ekonomicky oprávnené náklady rok 2022.docx (13923)